dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Udostępnianie dokumentacji medycznej

emergency

Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej  

 

1. Dokumentację medyczną udostępnia się:

• pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu tożsamości, np.: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy,

• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia, za okazaniem dowodu tożsamości rodzica; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym) oraz dokumentu tożsamości,

• osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia oraz dowodu tożsamości upoważnionego.

 

2. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, jak również osoba bliska w terminie 30 dni od złożenia wniosku, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu sam pacjent za życia (art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

3.Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

• przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

• przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu kopi dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

• do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

4.W celu udostępnienia dokumentacji medycznej, skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną, zrobienia zdjęcia oraz otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa Wniosek o wydanie kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej w formie pisemnej lub ustnej. Jeżeli pacjent złoży wniosek ustnie, wówczas druk zostaje uzupełniony przez personel Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Sorno.

5.Formularze Wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej można pobrać w rejestracji Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SORNO.

6.Wnioski można składać:

• w rejestracji w dniach i godzinach pracy rejestracji,

• przesłać pocztą na adres: Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21,

• telefonicznie: 22 722 90 02, 22 722 92 76,  22 390 31 33

• mailowo na adres rejestracji: cms@sorno.pl.

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie kopi lub wydruku.


8. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

 

9.Wydanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się:

• bezpłatnie, jeżeli udostępnienie następuje po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

• po uiszczeniu opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta według obowiązującego cennika.

10.Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach pracy rejestracji.11. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.