dłonie lekarza i pacjenta obejmujące się

Skargi, uwagi i wnioski

emergency

                              Regulamin składania skarg i wniosków:

1.         Skargi, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

·       pisemnie: osobiście w rejestracji lub drogą pocztową na adres:

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

·       mailowo:administracja@sorno.pl,

·       ustnie.

2.         Skargi, uwagi i wnioski niezależnie od formy składania mogą być anonimowe.

3.         Skargi, uwagi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje pracownik rejestracji i przekazuje Kierownikowi przychodni.

4.         Skargi, uwagi lub wnioski wnoszone pocztą elektroniczną przyjmuje Kierownik przychodni.

5.         Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:

·       Kierownik przychodni - Monika Krajewska-Ścisłowska, środa 12:00-15:00,

·       Pielęgniarka koordynująca - Ewa Łukawska-Karp, poniedziałek 12:00-14:00,

·       Kierownik rejestracji - Aneta Jaworska, wtorek 12:00-15:00,

·       Zastępcy ww. osób.

6.         Z przyjęcia skargi, uwagi lub wniosku wniesionych ustnie sporządza się protokół. Protokół sporządza upoważniona rejestratorka, bądź osoba przyjmująca skargę ustną.

7.         W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, uwagi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy wnoszącego skargę, uwagę lub wniosek (dane personalne są dobrowolne) oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują: przyjmujący skargę, uwagę lub wniosek (podpis obowiązkowy) oraz wnoszący skargę, uwagę lub wniosek (podpis dobrowolny).

8.         Osoby przyjmujące skargi, uwagi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu zobowiązane są po przyjęciu skargi, uwagi lub wniosku isporządzeniu protokołu niezwłocznie przekazać je do Kierownika przychodni.

9.         Przyjmujący skargi, uwagi lub wnioski potwierdzają złożenie skargi, uwagi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek.

10.     tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

 

ROZPATRYWANIESKARG, UWAG I WNIOSKÓW

1.         Skargi, uwagi i wnioski powinny być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi, uwagi lub wniosku.

2.         Z przyczyn niezależnych dopuszczalny jest dłuższy termin rozpatrywania skarg, uwag lub wniosków, jednak nie może on przekroczyć 30 dni.

PRZECHOWYWANIEDOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ SKARG, UWAG I WNIOSKÓW

1.         Skargi, uwagi i wnioski archiwizowane są przez okres minimum 3 lat.